Artikel 1 – Algemeen

1.1 Mevr. Sybille De Beuckelaer, h.o.d.b. Billie Bays, met adres te 2830 Blaasveld, Wouters Lefebvreplein 28, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0842.224.175. Hierna genoemd: Billie Bays.
1.2 Alle door Billie Bays gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen en opdrachten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
1.3 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Billie Bays en haar klanten, die bij opdrachtverstrekking erkennen deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder enige verplichting vanwege Billie Bays. Offertes gelden enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 Billie Bays beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke personen of de rechtspersonen die de opdracht aan Billie Bays heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Billie Bays. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot aangerekend worden van 30% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door Billie Bays ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst. Het inschrijvingsgeld voor trainingen en workshops wordt onmiddellijk betaald door de klant op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst. Trainingen en workshops die niet onmiddellijk worden betaald door de klant, worden geacht niet te zijn besteld. Een 1-op-1 traject bij Billie Bays kan in drie schijven worden betaald. De eerste betaling dient te worden uitgevoerd bij inschrijving. De volgende betalingen zullen worden uitgevoerd in de twee daaropvolgende maanden via een automatisch facturatiesysteem. Bij het uitblijven van de eerste en/of de tweede betaling, heeft Billie Bays de mogelijkheid om het traject te annuleren, met toepassing van art. 2.4.
2.4 Elke annulering door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van een annulering van een 1-op-1 traject of van een training, is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt: de helft van het totaalbedrag van de bestelling indien de annulering gebeurt tussen de 4 en 2 weken voor de uitvoeringsdatum van het traject of de training; het volledige totaalbedrag van de bestelling, indien de annulering gebeurt minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum van het traject of de training. Bij elke andere annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of de aanneming. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.
2.5 Het verplaatsen van gemaakte afspraken in het kader van trainingen of 1-op-1 trajecten is enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden: het verplaatsen kan eenmalig kosteloos tot 4 weken voor de uitvoeringsdatum van de training of de opstartdatum van het traject; als de trainingsdagen of de opstart van het 1-op-1 traject verplaatst worden 2 tot 4 weken voor de uitvoeringsdatum van de training of de opstartdatum van het 1-op-1 traject, is de klant een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs; als de trainingsdagen of de opstart van het 1-op-1 traject verplaatst worden minder dan 2 weken voor de uitvoeringsdatum van de training of de opstartdatum van het 1-op-1
traject, is de klant een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs. In geval van het verplaatsen van de trainingsdagen of het 1-op-1 traject minder dan 4 weken voor de uitvoeringsdatum van de training of de opstartdatum van het 1-op-1 traject, is de klant bijkomend alle door Billie Bays reeds gemaakte kosten verschuldigd, waaronder, maar niet beperkt tot, de voorbereidingstijd van Billie Bays, de kost van eventuele materialen, de kost van de verplaatsingen die reeds werden gedaan etc. Indien de trainingsdagen of het 1-op-1 traject verplaatst worden, dan dient de nieuwe uitvoeringsdatum van de training of opstartdatum van het 1-op-1 traject te worden gepland maximaal 3 maanden na de aanvankelijk afgesproken datum.
2.6 Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Billie Bays, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.
2.7 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op vraag van de klant kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Billie Bays, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Billie Bays besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Billie Bays, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2 De klant bezorgt Billie Bays in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig aan Billie Bays zijn verstrekt, heeft Billie Bays het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
3.3 Indien er voor de klant door Billie Bays verslagen, teksten, documenten, etc., worden opgesteld, dan heeft de klant het recht om daarbij vragen en opmerkingen te formuleren en onderdelen van het verslag te bespreken. De prijs uit de offerte voorziet een eenmalige aanpassing van het verslag. Indien bijkomende aanpassingen of aanvullingen worden gevraagd door de klant, dan dienen deze te worden vergoed aan een met Billie Bays af te spreken tarief.
3.4 In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen voor de teksten die door Billie Bays worden aangeleverd. Na ontvangst van het werk heeft de klant 10 kalenderdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na het verloop van 10 kalenderdagen, beschouwt Billie Bays de tekst als definitief. Correcties omvatten kleine wijzigingen in de teksten, maar geen ingrijpende wijzigingen. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden aangerekend aan het gebruikelijke uurtarief.
3.5 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Billie Bays behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
3.6 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …)
3.7 Indien partijen na bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft Billie Bays het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de in de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Billie Bays. De prijs is vatbaar voor verhoging indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de toezegging van de offerte of prijsopgave en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van Billie Bays zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.
5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Billie Bays het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Billie Bays, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Billie Bays een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, maatregelen van overheidswege, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enz., heeft Billie Bays het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige
verdere schadeloosstelling aan de klant.
6.2 Indien Billie Bays bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Billie Bays gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen aan Billie Bays. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Billie Bays kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Billie Bays de klacht tijdig of terecht acht.
7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Billie Bays de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte/prijsopgave of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3 De schadevergoeding waartoe Billie Bays op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de offerte/prijsopgave bedragen, tenzij de klant een hogere schade kan aantonen. Billie Bays kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 Billie Bays is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Billie Bays kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Billie Bays is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde, excl. BTW voor de betreffende bestelling.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Billie Bays. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Billie Bays. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.
8.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Billie Bays verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Billie Bays, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt.
8.3 Billie Bays is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Door contact op te nemen via de website van Billie Bays, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Billie Bays zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Billie Bays is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.
9.2 In bepaalde omstandigheden is Billie Bays verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Billie Bays hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Billie Bays van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.
9.3 Indien Billie Bays alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal Billie Bays de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.
9.4 De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.
9.5 Billie Bays draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Billie Bays van alle andere haar toekomende wettelijke en contractuele rechten.
10.2 Het is de klant verboden zijn rechten ven verplichtingen onder de met Billie Bays afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Billie Bays. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
10.3 Een eventueel in gebreke blijven van Billie Bays om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
10.5 In de relatie tussen Billie Bays en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Billie Bays worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen, onverminderd het recht voor Billie Bays om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het gebied van de klant.